למידע נוסף:
1-700-70-74-78

תקנון האתר

1. כללי

א. תפוח הינו אתר אינטרנט (להלן "האתר") המוכר מוצרי קוסמטיקה ומוצרים טבעיים לאם ולתינוק (להלן: "המוצרים"). המוצרים מוצעים לציבור הגולשים באינטרנט בישראל, באמצעות מכירה מאובטחת באתר. חברת תפוח (להלן ה"חברה") הנה המפעילה של אתר תפוח.

ב. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר או ההפך.

ג. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידי הלקוחה (להלן "לקוחה") באתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בין הלקוחה לבין החברה. עקב כך, הלקוחה מתבקשת לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.

ד. גלישה באתר ו/או רכישת מוצר המוצע למכירה בו, מהווה את הסכמת הלקוחה לקבל ולנהוג לפי התקנון, לכן אם אינה מסכימה לתנאי מתנאיו היא מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר.

 

2. אודות הליך הרכישה

א. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג "דף מוצר" הכולל את שם המוצר, תיאור המוצר המוצע למכירה ומחירו של המוצר המוצע למכירה.

ב. על מנת להזמין מוצר יש תחילה לבחור את המוצר, להזין פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופכת הלקוחה ל"מבצעת הפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.

ג. עם קבלת ההזמנה, ישלח באי מייל אישור קבלת הזמנה ללקוחה. החברה תבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ורק לאחר אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה וכי המוצר ישלח.

ד. יובהר ויודגש, משלוח הדואר האלקטרוני ע"י הלקוחה אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה. הרישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

ה. חיוב מבצעת הפעולה בגין עלות המוצר, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

ו. אישור סופי בדבר ביצוע ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור העסקה ע"י חברת האשראי.

ז. הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

ח. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר עם שרות הלקוחות של החברה לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצעת הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעלה מבצעת הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981, קובע כי במידה ובחרת לבטל את העסקה, כאמור בסעיף 10 להלן, רשאית החברה לגבות ממך דמי ביטול בשיעור של עד 5% ממחיר המוצר אותו רכשת או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

 

3. אספקת/הובלת המוצרים

א. החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

ב. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

ג. החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתם לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.

ד. באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית תהיה החברה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

ה. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

ו. במקרה של הובלה חריגה תהיה החברה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

ז. התקנון של רשות הדואר לישראל [או של כל גוף אחר באמצעותו מבצעת החברה את ההובלה והאספקה של המוצרים] יחול על כל אספקה/הובלה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל מציע.

ח. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א` עד ה`, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג)

ט. דמי המשלוח ישולמו ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

י. במידה ולא הגיע המוצר אל רוכש המוצר בתקופת האספקה המפורטת באתר אזי הלקוחה מתחייבת להודיע על כך מיידית לחברה. במידה והרוכשת לא תהיה מעוניינת להמתין להגעת המוצר מעבר לתקופת האספקה, החברה תחזיר לרוכש המוצר את הכסף אותו שילמה עבור אותו מוצר כפוף ובהתאם להתקשרות עם חברת המשלוחים ווידוא נכונות התלונה ברישומי החברה.

יא. בעת אספקת המוצר, רשאית החברה ו/או מטעמם לדרוש את נוכחותו של בעלת כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעלת כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעלת כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירת המוצר.

יב. בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר, כפוף ביטול העסקה לכך שמבצעת הפעולה תחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא לחברה על חשבונה.

 

4. שירות לקוחות

א. בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר כולל בשאלות הנוגעות למפרט של המוצר ולמידע על תכונותיו ותפעולו של המוצר ניתן לפנות לשירות פניות הלקוחות בדואר אלקטרוני info@tapuach.co.il או בטלפון – 1700-70-74-78.

ב. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני המצוין לעיל.

ג. החברה תעשה את מרב המאמצים להתייחס לכל פנייה שהופנתה אליו בקשר לאתר ופעילותו בתוך 72 שעות.

 

5. כשרות להשתמש באתר

א. כל לקוחה רשאית לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:

1. הלקוחה הנה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטינה (מתחת לגיל 18) או אינך זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יצורף אישור האפוטרופוס בכתב.

2. הלקוחה הנה בעלת תעודת זהות ישראלית או דרכון זר תקפים או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.

3. הלקוחה הנה בעלת כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל או בחו"ל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי.

4. הלקוחה היא בעלת תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעלת כתובת בישראל.

ב. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה החברה, רשאית למנוע מלקוחה מלהשתתף במכירות באתר ע"י ו/או מלהגיש בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. הלקוחה ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עברה על הוראות הדין;

2. הלקוחה הפרה תנאי מתנאי התקנון;

3. הלקוחה מסרה בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון;

4. הלקוחה ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה – או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או צד ג` כלשהו.

5. בכוונת הרוכשת לשוב ולמכור את המוצר או השרות לצד ג` ו/או לסחור בו.

 

6. שמירה על סודיות המידע אודות הלקוחה

א. החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש במידע ללא הרשאת הלקוחה אלא אם כן הדבר נדרש עפ"י דין או כדי למנוע שימוש לרעה. החברה תאפשר גישה למידע רק לאלה מעובדיה הזקוקים למידע לצורך מתן שירות.

ב. החברה נוקטת באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן אך בקיום מקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

7. ביטול עסקה/מכירה

א. מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן")

ב. לשם נוחיות הלקוחה בלבד, להלן התנאים והדרך בה יכולה מבצעת הפעולה באתר לבטל את עסקת הרכישה שביצעה:

ג. ברכישה של מוצר– מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן 14ג(ב) לחוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר מביניהם:

ד. ברכישת מוצרים מסוימים, לא תוכל מבצעת הפעולה לבטל את העסקה, הכל כאמור בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן ובכלל זה "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה".

ה. ביטול של עסקה תעשה בכתב באמצעות הפקס ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני לחברה.

ו. תשלום דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר נושא החוזה או העסקה או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

ז. ביטול העסקה ע"י מבצע הפעולה כפוף לכך שמבצע הפעולה יחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

ח. לא ניתן להחזיר מוצרים לאחר שבוצע בהם שימוש. אלא באישור מראש של החברה.

ט. האמור בסעיף זה לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד) לחוק הגנת הצרכן.

י. החברה תהיה רשאית לבטל עסקה ו/או מכירה כולה או חלקה: במקרה ונפלה בהצעה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר: אם יתברר לו כי העסקה ו/או המכירה לוותה בפעילות בלתי חוקית של ו/או צד ג` כלשהו. אם העסקה בוצעה שלא כדין ושלא על פי תקנון זה.

יא. הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בכתב לכתובת הדואר האלקטרוני אותה ציינו בעת ביצוע ההזמנה.

יב. אם לאחר ביצוע ההזמנה התגלה כי המוצר אזל מהמלאי, רשאית החברה לבטל את המכירה או להציע מוצר חלופי שווה ערך. בוטלה מכירה כאמור החברה ו/או מי מטעם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחה או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר אצל צד שלישי במחיר גבוה יותר.

 

8. תנאים נוספים

א. נפלה טעות קולמוס בתיאור המוצר, לא יחייב הדבר את החברה. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.

ב. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחה או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה בכתב למבצעת הפעולה. בנוסף על כך, החברה לא תהיה אחראית להרכבתם ו/או התקנתם של מוצרים שנרכשו באתר ואחריות זו תחול על הרוכשת ועל חשבונה.

ג. כמו כן, הרוכשת תהיה אחראית באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידה באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.

ד. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. אין להעתיק לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר אלא אם כן החברה נתנה את הסכמתה לכך, בכתב ומראש.

ה. פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו, יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו בלבד.

ו. רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 

9. מדיניות משלוחים

א.סכום מינימום הזמנה ע"ס 300₪ המשלוח מגיע עם שליח עד בית הלקוח ללא עלות! (מלבד מוצרים ומבצעים ספציפיים עם עלות נמוכה יותר שאנו מעלים מעת לעת)

ב.ניתן להזמין כל מוצר מכל מחלקה (קוסמטי/אם ותינוק) על מנת להגיע למינימום הזמנה עם שליח עד הבית.

ג.משלוח בדואר רשום- עלות 19₪

ד.משלוח אספקה מהירה עם שליח עד בית הלקוח אשר יתואם טלפונית מול חברת השליחויות ובאחריותה. ה.זמני אספקת המוצרים עד 14 ימי עסקים מרגע קבלת התשלום. ו .ניתן לאסוף ממשרדנו שבפתח תקוה בתיאום מראש טל. 1-700-70-74-78

 

התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדית.

צור קשר

מצטרפים לקהילת תפוח

ונהנים מ-10% הנחה על כל המוצרים באתר כבר בקנייה הקרובה.

דילוג לתוכן